Геотехничко инженерство

Геолошки истраги
Хидро-геолошки истраги
Геомеханички истражувања за сите видови објекти
Изведување на истражни, посматрачки, опитни и пробно екплоатациони дупнатини
Лабораториски тестирања за одредување на геомеханички карактеристики
Теренски опити на стандардна динамичка пенетрација
Хоризонтални дупнатини под сообраќајници