Хидроинформатика

Софтверски решенија за хидрауличка пресметка за стационарни и нестационарни течења во отворени корита
Софтверски решенија за хидрауличко моделирање на водоводни системи
Софтверски решенија за оптимизација на системи за наводнување и водоснабдување
Прогнозни стохастички модели
Оптимизација на режим на работа на пумпни станици
Изработка на DSS system (систем за помош при донесување одлука) за водоводни, системи за наводнување и останати системи
Математичко моделирање на подземни токови
Имплементација на SCADA системи во управување со водоснабдителните системи, системи за наводнување и останати системи