Година 2019
Основен проект
за изведба на гасоводна инсталација за тнг за потребите на технологија на објект за производство и централно греење на администрација на Таб-Мак ДОО Пробиштип фаза Машинство
Година 2019
Основен проект
за реконструкција и надградба на систем за мониторинг и управување на дел од водоснабдителен систем на град Струмица
Година 2019
Основен проект 
за водоснабдителен систем на село Мокрино,
општина Ново Село
Година 2019
Основен проект
за водоснабдителен систем на село Мокриево,
општина Ново Село
Година 2019
Хидролошка студија
на сливот опфатен со експлоатација на минерална суровина и бакарни руди на локалитет „Боров Дол“ и идејно техничко решение за заштита на водите во технолошкиот процес на рудникот
Година 2019
Основен проект
за фекална канализациона мрежа во село Николиќ
Година 2019
Основен проект
за фекална канализациона мрежа во село Црничани
Година 2019
Основен проект
за фекална канализациона
мрежа во село Фурка
Година 2019
Основен проект
за намалување на загуби на вода со замена и инсталација на мерни инструменти  и нивна интеграција во мобилна и фиксна мрежа за далечинско отчитување компет со инсталација и конфигурација на опрема за отчитување во општина Битола
Година 2018
Основен Проект
за фекална канализација за дел од населбата Мирковци во општина Чучер Сандево
Година 2018
Basic Design
for the Rehabilitation Works in the Radoniqi-Dukagjini Irrigation Scheme
Година 2018
Feasibility Study
for the Rehabilitation Works in the Radoniqi-Dukagjini Irrigation Scheme
Година 2018
Основен проект
за пресметка на хидрауличен удар и избор на опрема за негово елиминирање на потисен цевковод од ПС Грдовци - Кочани (експанзиони боци)
Година 2018
Основен проект
за снабдување и инсталација на опрема за станица за гасно хлорирање - Хлорни станици Вардар и Моин - Гевгелија
Година 2018
Вршење надзор
над изградба на дел од водоводна мрежа во град Виница - фаза II, општина Виница и вршење на технички преглед на градбата
Година 2018
Основен Проект
за намалување на загуби на вода со замена и инсталација на мерни инструменти  и нивна интеграција во мобилна и фиксна мрежа за далечинско отчитување компет со инсталација и конфигурација на опрема за отчитување во Општина Прилеп