Година 2018
Проект на изведена состојба
за заштита на пристапен пат до зафатот на ХЕЦ Дошница
Година 2018
Проект за моделирање
и хидраучичка анализа за Проект Јужен Вардар
Година 2018
Основен проект
за реконструкција и санација на мерно регулациона опрема за водоснабдителен систем за општина Центар - Жупа и замена на стари водомери со нови со моќност за далечинско отчитување
Година 2018
Хидролошка студија
на Матејачка река на профил кај с.Матејче
Година 2018
Основен проект 
за атмосферска канализација од булевар Христијан Тодоровски Карпош до р,Серава 
Година 2018
Основен проект
за реконструкција на патна инфраструктура за пристапност до манастир Свети Јоаким Осоговски - С. Варовиште
Година 2017
Основен проект
за пречистителна станица за вода за пиење за РВС Липково и резервоар од со кпацитет од 500 m3 за населено место Липково
Година 2017
Основен проект
за заштита на град гевгелија од атмосверски води
Година 2017
Основен Проект
за регулирање на коритото на Ореовачка река на потегот од Прилепската акумулација на почетокот на урбаната зона на градот Прилеп
Година 2017
Проект концепт
за утврдување на хидротехнички параметри за големи енергетски објекти
Година 2017
Хидролошка студија
на Липковска река на профил кај с.Опае
Година 2017
Проект на изведена состојба
за третман на технолошки отпадни води од Погон за преработка на овошје и зеленчук ЦД ФРУИТ" - Ресен
Година 2017
Надзор
за набавка на опрема со поставување и вградување на опрема за реконструкција на пумпна станица за бунари Б1 и Б3 и реконструкција на препумпна станица Мургашево за систем за водоснабдување на општина Демир Хисар
Година 2017
Подготовка на потребни документи за воспоставување интегриран и финансиски самоодржлив систем за управување со отпад во
Пелагониски, Југозападен, Вардарски и Скопски регион
Изведба на трансфер станици
Скопски регион
Година 2017
Подготовка на потребни документи за воспоставување интегриран и финансиски самоодржлив систем за управување со отпад во
Пелагониски, Југозападен, Вардарски и Скопски регион
Изведба на трансфер станици
Пелагонсики регион
Година 2017
Подготовка на потребни документи за воспоставување интегриран и финансиски самоодржлив систем за управување со отпад во
Пелагониски, Југозападен, Вардарски и Скопски регион
Изведба на трансфер станици
Југозападен регион