Година 2020
Основен проект
за приклучување на колекторски систем за отпадни води и пречистителна станица во национален парк „Пелистер“

Година 2020
Основен проект
за објект за зафаќање на подземна вода за обезбедување на дополнителни количини на подземна вода за водоснабдување на градот Кочани и околните села од изворите „Грдовски Орман“

Година 2020
Набавка, транспорт, вградување и пуштање во употреба на хидромеханичка и регулациона опрема за реконструкција и одржување на технолошкиот процес за производство на вода за пиење во филтер станица Куманово
Година 2020
Основен проект
за намалување на загуби на вода со замена и инсталација на мерни инструменти за далечинско отчитување, комплет со инсталација и конфигурација на опрема за отчитување во општина Демир Капија
Година 2020
Основен проект
за водоснабдителен систем за село Ѕвегор, општина Делчево
Година 2020
Основен проект
за водоснабдителен систем за село Габрово, општина Делчево 
Година 2020
Студија
за зафаќање на подземни води и користење за техничка вода за потребите на ОКТА АД Скопје
Година 2020
Основен проект
за реконструкција на десниот магистрален канал од ХМС Брегалница, делница - сифон Свети Николе - с.Каратманово
Година 2019
Проект 
Пречистителна станица за отпадни води за град Кочани – Основни проекти за колекторски системи и надзор над изградба на Пречистителна станица за отпадни води за град Кочани и колекторски системи
Година 2019
Основен проект
за филтер станица во с.Банско, о.Струмица
Година 2019
Хидролошка студија
и хидраулички пресметки за мост на Градска река на ул.„Трајко Николоски“ во Прилеп
Година 2019
Хидротехничка студија
на сливот опфатен со експлоатацијата на минерална суровина на локалитет „Плавица“ и идејно техничко решение за водоснабдување и заштита на водите од технолошкиот процес на рудникот
Година 2019
Основен проект
за улици во с. Фурка, општина Дојран
Година 2019
Основен проект
за улици во с. Црничани, општина Дојран
Година 2019
Основен проект
за улици во с. Николич, општина Дојран
Година 2019
Основен проект
за реконструкција на филтер станица во Охрид