Година 2020
Основен проект за
приклучување на колекторски систем за отпадни води и пречистителна станица во национален парк „Пелистер“

Година 2020
Основен проект за
објект за зафаќање на подземна вода за обезбедување на дополнителни количини на подземна вода за водоснабдување на градот Кочани и околните села од изворите „Грдовски Орман“

Година 2020
Набавка, транспорт, вградување и пуштање во употреба на хидромеханичка и регулациона опрема за реконструкција и одржување на технолошкиот процес за производство на вода за пиење во филтер станица Куманово
Година 2020
Основен проект за
намалување на загуби на вода со замена и инсталација на мерни инструменти за далечинско отчитување, комплет со инсталација и конфигурација на опрема за отчитување во општина Демир Капија
Година 2020
Основен проект за водоснабдителен систем за село Ѕвегор, општина Делчево
Година 2020
Основен проект за водоснабдителен систем за село Габрово, општина Делчево 
Година 2020
Студија за
зафаќање на подземни води и користење за техничка вода за потребите на ОКТА АД Скопје
Година 2020
Основен проект за реконструкција на десниот магистрален канал од ХМС Брегалница, делница - сифон Свети Николе - с.Каратманово
Година 2019
Проект – Пречистителна станица за отпадни води за град Кочани – Основни проекти за колекторски системи и надзор над изградба на Пречистителна станица за отпадни води за град Кочани и колекторски системи
Година 2019
Основен проект за
филтер станица во с.Банско, о.Струмица
Година 2019
Хидролошка студија и хидраулички пресметки за мост на Градска река на ул.„Трајко Николоски“ во Прилеп
Година 2019
Хидротехничка студија на
сливот опфатен со експлоатацијата на минерална суровина на локалитет „Плавица“ и идејно техничко решение за водоснабдување и заштита на водите од технолошкиот процес на рудникот
Година 2019
Основен проект за
улици во с. Фурка, општина Дојран
Година 2019
Основен проект за
улици во с. Црничани, општина Дојран
Година 2019
Основен проект за
улици во с. Николич, општина Дојран
Година 2019
Основен проект за реконструкција на филтер станица во Охрид
Година 2019
Основен проект за
изведба на гасоводна инсталација за тнг за потребите на технологија на објект за производство и централно греење на администрација на Таб-Мак ДОО Пробиштип фаза Машинство
Година 2019
Основен проект за
реконструкција и надградба на систем за мониторинг и управување на дел од водоснабдителен систем на град Струмица
Година 2019
Основен проект за
водоснабдителен систем на село Мокрино,
општина Ново Село
Година 2019
Основен проект за
водоснабдителен систем на село Мокриево,
општина Ново Село
Година 2019
Хидролошка студија на
сливот опфатен со експлоатација на минерална суровина и бакарни руди на локалитет „Боров Дол“ и идејно техничко решение за заштита на водите во технолошкиот процес на рудникот
Година 2019
Основен проект за
фекална канализациона мрежа во село Николиќ
Година 2019
Основен проект за
фекална канализациона мрежа во село Црничани
Година 2019
Основен проект за
фекална канализациона
мрежа во село Фурка
Дали ви се допаѓа нашата работа? 
Сакате да соработуваме?