Специјализирани инженерски услуги

Сложени хидролошки анализи со примена на стохастичко прогностички модели
Намалување на загуби во системи под притисок
Калкулации за влијанието на климатските промени врз потребите од вода
Примена на GIS технологии
Хидрометрија
Обука за софтвери