За нас

         Хидро енерго инженеринг ДОО Скопје е компанија во приватна сопственост основана 2008 година првенствено со цел да нуди комплетни технички решенија во градежништвото со специјализираност во процесот на изработка на проектно техничка документација од областа на:
 
 • Управување и планирање на водните ресурси
 • Брани и хидротехнички објекти
 • Хидроенергетски системи
 • Водоводни и канализациони системи
 • Системи за наводнување и одводнување
 • Системи за заштита од поплави и Уредување на водотеци
 • Хидроинформатика
 • Специјализирани инженерски услуги
 • Животна средина
 • Геотехничко инженерство
 • Останати услуги
        Во функција на остварување на нашите цели, постојано следиме и применуваме најнови технологии за исполнување на светски стандарди. Нашиот тим од вработени се состои од дипломирани градежни инженери, дипломирани електро инженери и дипломирани машински инженери кои со својата стручност и професионалност одговараат на потребите на клиентите.

Партнери

Визијата на ХЕИ е да стане водечка компанија од областа на хидротехниката и хидроинформатиката во Југоисточна Европа. За таа цел соработуваме со врвни компании од нашата земја и светот.